ChangeFusion

Change Fusion


ChangeFusion สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน  เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย  กิจการเพื่อสังคมที่เราสนับสนุนดำเนินการในหลากหลายประเด็นเช่นเทคโนโลยี, เกษตรยั่งยืน, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/ท่องเที่ยวชุมชน, สุขภาพ, พลังงานทดแทนระดับชุมชน, การค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ฯลฯ

Change Fusion Institute เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป้าหมายของเราทุ่มเทเพื่อที่จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โมเดลการสนับสนุนของเรา

  • MENTORING  เราแนะนำ ให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนในด้านยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ  การกำหนดเป้าหมายทางสังคมและการวัดผล  การตลาด แบรนด์ การออกแบบ การพัฒนาทีมงานและสร้างความร่วมมือ ฯลฯ​
  • INVESTING  เราสนับสนุนทุนที่เหมาะสมตามลำดับขั้นความเติบโตของกิจการเพื่อสังคม  เรายังช่วยระดมทุนจากนักลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย
  • NETWORKING  เราเชื่อมผู้ประกอบการเพื่อสังคมไปยังบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่สำคัญต่อการเติบโต  และเชื่อมโยงไปยังตลาด

เข้าสู่เว็บไซต์ : Chang Fussion

โครงการเพื่อสังคม ของ Chang Fussion