บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด หรือ Rural Capital Partners Co., Ltd. (RCP) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ พฤศจิการยน 2532เป็นบริษัมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (on-profit company) ด้วยทุนจดทะเบียน10 ล้านบาท แบ่งเป็น ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย ประกอบด้วย
สถาบันการเงินในประเทศ 50%
สถาบันการเงินจากต่างประเทศ 30%
องค์กรธุรกิจเอกชน 13%
องค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาชนบท 3% ซึ่งมูลนิธิทิสโก้เป็นผู้ถือหุ้นในหมวดนี้
บุคคลทั่วไป 4%

ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระจายทรัพทยากรและส่งเสริมการลงทุนในชนบทให้ถึงมือผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือธุรกิจของชาวบ้านและของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน คร่าวๆ คือ ร่วมลงทุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่กิจการ โครงการ หรือกิจกรรมสร้างรายได้ต่างๆ ที่มีศักยภาพของกลุ่มชาวบ้านหรือชุมชนให้บริการด้านการวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทหรือท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ธุรกิจของกลุ่มชาวบ้าน

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับกิจการของกลุ่มชาวบ้านจำนวน โครงการ และให้กู้ยืม 18 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำนเนิงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริการอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ

 

บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด RURAL CAPITAL PARTNERS CO.,LTD (RCP)

ที่อยู่ : 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 0-2318-3958, 0-718-1852-3

โทรสาร 0-2718-1851