ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรมนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่ บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร

สมรสกับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพิชา วัฒนศิริธรรม  และ นางชมพรรณ กุลนิเทศ

 

ประวัติการทำงาน


ตำแหน่งงานที่สำคัญในอดีต

: เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2510-2523)

: กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523-2525)

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2526-2531)

: ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. 2531 – 2540)

: กรรมการผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ
(พ.ศ. 2535-2540)

: สมาชิกวุฒิสภา (มีนาคม 2539-มีนาคม 2543)

: ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ธันวาคม 2540-ตุลาคม 2543)

: ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2543-2547)

: สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สิงหาคม 2544- สิงหาคม 2548)

: ประธานกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)(กรกฎาคม 2548-2549) (เป็นกรรมการ กรกฎาคม 2547 – 2548)

: ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 (แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (มีนาคม 2548 – 2549) (เป็นกรรมการ 2543 – 2547)

: ประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (กันยายน 2548 – 2549) (เป็นประธาน 2543 – 2547)

: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (8 ตุลาคม 2549 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

: รองนายกรัฐมนตรี(7 มีนาคม 2550 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

กิจกรรมอื่นๆในอดีต

1. ด้านองค์กรภาครัฐ : ประธาน คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ (2544 – 2545)(เป็นที่ปรึกษา 2546 – 2549)

: กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย (2547-2548)

: กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2541-2549)

: กรรมการนโยบาย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (2547-2549)

: ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) (2548) (เป็นประธาน 2546-2547)

: อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2546-2549)

: ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

2.  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (2546-2549)

: กรรมการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) (2544-2549)

: กรรมการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) (2546-2549)

: ที่ปรึกษา ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) (2549 – 2549)

: กรรมการ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2545-2549, 2551-2553)

: ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) (2551-2552)

3.  ด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

: ประธานกรรมการ มูลนิธิกองทุนไทย (2543-2549)

: ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น (2548) (เป็นกรรมการ 2546-2549)

: กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2539 – 2549)

: กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิอาจารณ์ป๋วย (2543-2549)

:ประธานคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2545 – 2547) (เป็นที่ปรึกษา 2548 – 2549) (เป็นกรรมการ 2528 – 2545)

4.  ด้านสถาบันการศึกษา : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2541-2549)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545-2549)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (2545-2549)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2547-2549)

 

ตำแหน่งภารกิจ

: ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2551)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตั้งแต่ 2551)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่ 2551)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ 2551)

: กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์ (ตั้งแต่ 2551)

: ประธานคณะที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ มกราคม 2550)

: กรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ ปี 2550)

: กรรมการอำนวยการศึกษา วิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2550)

: กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิอาจารณ์ป๋วย (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551)

: ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตั้งแต่ เมษายน 2551)

: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2551)

: กรรมการ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2551)

: กรรมการ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552)

: ประธาน คณะอนุกรรมการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2552)

: กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553)

: กรรมการ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553)

รางวัลที่ได้รับ

: ศิษย์เก่าดีเด่น มอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537

: ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง มอบโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2542

: นักบริหารดีเด่น สาขานักบริหาร-นักพัฒนาสังคม มอบโดย นสพ. เส้นทางเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2545

: โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มอบโดยสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

: พ่อดีเด่นแห่งปีของกรุงเทพมหานคร มอบโดยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550