เครือข่ายของเรา

มูลนิธิ พศช.


มูลนิธิ พศช. เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการร่วมทุนชนบทโดย มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน เรียกชื่อย่อว่า ม.พศช. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิด เป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


มูลนิธิบูรณะชนบท เป็นหนึ่งในเครือข่ายของบริษัทร่วมทุนชนบทโดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2510 โดยมี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับบุคคลในวงราชการและธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของภาคราชการและภาคเอกชน บูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)


พอช. เป็นหนึ่งในเครือข่ายของบริษัทร่วมทุนชนบทโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>