หนังสือ

หนังสือของคุณไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม


ชื่อหนังสือ: ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

เล่มแรก รวมร้อยถ้อยความของผู้ที่เคยร่วมงานและผู้ใกล้ชิดกับคุณไพบูลย์ ได้สะท้อนรำลึกถึงคุณงามความดี ความวิริยะอุตสาหะ ความทุ่มเทชีวิตจิตใจในการพัฒนาคน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้จุดประกายการขับเคลื่อน “ความพอเพียง ” อย่างยั่งยืน ความเป็นนักฟังเพื่อสร้างวิสัยทัศน์..นักปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จ.. ความเป็นผู้ปกครองคนด้วยการครองใจ..ผู้มีหัวใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นจิตอาสา..ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ฯลฯ
ชื่อหนังสือ: ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ผู้บ่มเพาะรากฐาน สู่สังคมแห่งความดีที่พอเพียง

 เล่มที่สอง..” ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ผู้บ่มเพาะรากฐาน สู่สังคมแห่งความดีที่พอเพียง ” จัดพิมพ์โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้บันทึกยกย่องคุณไพบูลย์ว่า เป็นผู้มีอุปการคุณอย่างยิ่งต่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นผู้จุดประกายให้เกิดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประชาสังคมและชุมชน ฯลฯ
ชื่อหนังสือ: ร่วมสร้างประเทศไทยด้วยมือเรา ถอดรหัสอุดมทัศน์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

เล่มที่สาม..”ร่วมสร้างประเทศไทยด้วยมือเรา ถอดรหัสอุดมทัศน์ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ” จัดพิมพ์โดยศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ที่ได้เชิดชูคุณไพบูลย์ ในฐานะผู้นำเสนอกระบวนทัศน์ หรือความคิดชุดใหญ่ว่าด้วย ” ประเทศไทยที่พึงปรารถนา” อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ มาเป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่าทศวรรษ ฯลฯ

ชื่อหนังสือ: อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมกับการพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก

เล่มที่สี่..”อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กับการพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก”…จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)..รวบรวมแนวคิด..แนวปฏิบัติ ของคุณไพบูลย์ฯในการพัฒนาโดยชุมชนเป็นหลักสู่ท้องถิ่นการจัดการตนเองเพื่อสร้างพลังชุมชน สู่พลังแผ่นดิน พร้อมมรรค ๘ ในการปฏิรูปประเทศไทย รวมทั้งการสร้างตัวชี้วัดความสุขชุมชน และสวัสดิการชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมจากฐานราก ฯลฯ

ชื่อหนังสือ: อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมคนของแผ่นดินงานของออมสิน

เล่มที่ห้า..” อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม..คนของแผ่นดิน..งานของออมสิน “..ธนาคารออมสินร่วมรำลึกถึงท่านในการนำพาธนาคารออมสิน มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการจากทุกฝ่าย..

 

ชื่อหนังสือ: มูลนิธิหัวใจอาสา

เล่มที่หก..”มูลนิธิหัวใจอาสา” ที่สะท้อนบทบาทของคุณไพบูลย์ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยหัวใจจิตอาสา การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ และใช้แนวทางสันติวิธี เพื่อไปสู่ความสมานฉันท์และความเข้มแข็งของสังคมไทย ฯลฯ

 

 

ชื่อหนังสือ : คุยเรื่องชีวิตธรรมดา ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

เล่มที่เจ็ด.. “คุยเรื่องชีวิตธรรมดา ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ฉบับครบวงจรชีวิต”..เป็นการเล่าเรื่องด้วยบทสนทนาระหว่าง คุณไพบูลย์ และคุณอรอุมา เกษตรพืชผล นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวของชีวิตธรรมดาของท่าน ที่ให้คติธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

 

ชื่อหนังสือ: สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม

เล่มที่แปด.. “สอนแม่หัดปฎิบัติธรรม” ของคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ซึ่งมอบเป็นธรรมบรรณาการโดยคุณชินเวศ สารสาส เพื่อสื่อถึงวิธีปฏิบัติธรรมที่เข้าใจได้เรียบง่าย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางให้ลูกๆทั้งหลายที่ต้องการให้คุณพ่อ-คุณแม่ได้ฝึกหัดปฎิบัติธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ..

ชื่อหนังสือ:  ชีวิตงาม ด้วยความดี
เล่มที่เก้า…”ชีวิตงาม ด้วยความดี” จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่คุณธรรมความดีของคนในสังคม..เล่มนี้คุณไพบูลย์ได้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตของท่านและหลักในการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลในสังคม..โดยหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์จากสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินคุณธรรม

>>สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้<<

หนังสือชื่อ: จิตอาสา…พัฒนาสังคมไทย ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่3
เล่มที่สิบ…”จิตอาสาพัฒนาสังคมไทย ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่3″..โดยเล่มนี้มีเนื้อหาและข้อมูลของงานปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่3..โดยแขกรับเชิญแต่ละท่านจะพูดคุยในเรื่องราวของท่านไพบูลย์และคุณธรรม..หลักคำสอนของท่านไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 

ชื่อหนังสือ: แผนที่ความดีฉบับไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม
เล่มที่สิบเอ็ด…”แผนที่ความดี..ฉบับไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม”..เป็นการรวบรวมบทความและคำปาฐกถาของ ‘ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม’..เรื่องคุณธรรมความดีตามที่ต่างๆไว้..สามารถชี้ทางให้คนในสังคมเห็นคุณค่าและปลดปล่อยศักยภาพของคนทุกคน..พร้อมกับเป็นการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอันเป็นศีลธรรมขั้นพื้นฐาน..ในสังคมไทยปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข…

ชื่อหนังสือ: การบริหารสังคม : ศาสตร์ศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก
เล่มที่สิบสอง…”การบริหารสังคม : ศาสตร์ศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก”…จัดทำโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช…..เล่มนี้จะพูดถึงบทความที่แสดง”ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ” ปี 2546 …โดยมีข้อคิดสำคัญที่เป็นคำตอบสุดท้ายเพื่อเป็นส่วนช่วยกระตุ้นความคิดการวิพากวิจารณ์   การคิดค้น ตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ”การบริการสังคม”

สามารถดาวน์โหลดที่นี้

ชื่อหนังสือ: มาช่วยกัน”ทำใหม่”ให้ดีขึ้น
เล่มสุดท้ายนี้…”มาช่วยกัน”ทำใหม่”ให้ดีขึ้น”……จัดทำโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช…..เล่มนี้จะพูดถึง..”การเรียนรู้ของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุด”เพราะโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนายิ่งมีความจำเป็น

สามารถดาวน์โหลดที่นี้