สถาบันไทยพัฒน์

สถาบันไทยพัฒน์  (Thaipat Institute) 


สถาบันไทยพัฒน์ (Thaipat Institute) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (Public-Interest Organization) ที่ทำงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน และครัวเรือนภาคเมือง ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

จุดกำเนิดของสถาบันไทยพัฒน์มาจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลในวงธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่งที่ต้องการค้นหาวิธีในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งมีการแสวงหากำไรสูงสุด (Maximize Profit) เป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากกาลเวลาที่ผ่านมาได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า การได้มาซึ่งกำไรสูงสุดขององค์กรธุรกิจโดยไม่คำนึงวิธีการว่าจะทำลายวิถีที่ดีงามของสังคม ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือทำลายคุณค่าทางด้านจิตใจหรือไม่นั้น ได้กลับกลายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของสังคม ซึ่งต้องมีหน่วยงานทางสังคมไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่ง เข้าแบกรับภาระในการรักษาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และโดยมากมักจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก็หนีไม่พ้นการใช้ภาษีของประชาชน มาชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งที่มิใช่ผู้ก่อเหตุแห่งปัญหานั้น

จากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและด้านจิตใจที่ต้องการระงับต้นเหตุแห่งปัญหา มากกว่าการรักษาเยียวยาหลังจากที่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งชมรมไทยพัฒน์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 ด้วยการริเริ่มพัฒนา “ธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพมาเป็นสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 โดยได้เพิ่มภารกิจในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทยขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง ถัดจากนั้นได้เข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 เพื่อขยายการปฏิบัติงานมาสู่ภาคชุมชนและภาคครัวเรือน ตามลำดับ

เข้าสู่เว็บไซต์ : สถาบันไทยพัฒน์