สถาบันม.ชีวิต

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)


สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับเป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องออกไปหางานที่อื่น ก็สามารถอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างพอเพียง

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วิวัฒนาการมาจากประสบการณ์การทำงานกับชุมชน การจัดการเรียนรู้เพื่อชุมชน โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มาจากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง พัฒนาจนพึ่งพาตนเองได้ในขั้นดี จัดทำหลักสูตร “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” นำไปร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยร่วมกันจัดการเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศได้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเรียกโครงการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ว่า “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต”

เข้าสู่เว็บไซต์ : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Facebook : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน