สถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาชนบทและสังคม

สถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาชนบทและสังคม (RASMI)


จากอดีตสู่ปัจจุบัน  สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม (Rural and Social Management Institute: RASMI) ก่อตั้งเมื่อ 17 มิถุนายน 2534 ภายใต้ร่มเงามูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ [Foundation for Thailand Rural Reconstruction Movement (TRRM) Under Royal Patronage]

ยุคแรก: คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งสถาบันฯ (2534 – 2545) โดยท่านได้มีการปรับรูปแบบกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง (2534) ซึ่งต่อมายกระดับเป็น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) การปรับรูปแบบกองทุนเพื่อการพัฒนาชนบท (2537) และการศึกษาเรื่ององค์กรการเงินภาคประชาชน (2538)

ยุคที่สอง: ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน (2 มกราคม 2546 – 2 ตุลาคม 2557)โดยท่านได้มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่ 1-3 (2547-2551) RASMI โดยได้จัดฝึกอบรมองค์กร ชาวบ้านและกลุ่มต่างๆในภาคประชาสังคม รวมถึงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแนวคิดและปฏิบัติ อีกทั้งยังร่วมทำวิจัย ประสานงาน และฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุคที่สาม: ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ (2 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน)โดยท่านมีเป้าหมายในแนว วิจัยเชิงนโยบายและฝึกอบรมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากพลวัตโลกโดยเฉพาะการนำขบวนการภาคประชาชน/สหกรณ์/องค์กรชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก/มวลชน/ชุมชนให้มีบทบาท/ส่วนร่วมมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจสังคมไทย นำไปสู่การรองรับปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ใหม่ๆได้อย่างยั่งยืน