รส.ดร.เสรี พงศ์พิศ

รส.ดร.เสรี พงศ์พิศ


ปัจจุบัน

o อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
o บรรยายพิเศษให้นักศกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ
o บรรยายพิเศษในสถาบันต่างๆเช่น สถาบันพั ฒนาบคลากร ุ ก.มหาดไทย, วปอ., จปร.,
สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรอบรมของกระทรวงยุติธรรม

 

ประสบการณ์


o เคยเป็นรองศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o เคยเป็นผู้อำนวยการโครงการไทย-ออสเตรเลียป้องกันเอดส์ภาคเหนือ
o เคยเป็นผู้อำนวยการองค์การสหประชาชาติในเอเชียแปซฟิิกด้านเอดส์
o เคยบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลยและงานสัมมนาในสหรัฐยุโรปเอเชีย
o ทํางานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี 2521 และเคยเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาให้รัฐบาลและ
เอกชนในหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกา

 

งานเขียน


เขียนหนังสือกว่า 40 รายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและบางเล่มแปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่นฝรั่งเศส เยอรมัน เขียนบทความประจําในสยามรัฐรายวัน, บางครั้งในมติชน
หนังสือเล่มหลังๆ คือกองทนหมู่บ้าน/สวัสดิการชุมชน  , แผนแม่บทชุมชน  , วิสาหกิจ
ชุมชน , อินแปง, แผนชีวิต/เศรษฐกิจชุมชน, สอนลูกให้คิดเป็น (พิมพ์ครัง้ที่ ๘), ปรัชญาชีวิต คดินอกกรอบ, ร้อยคําที่ควรรู้, เครือข่าย, เศรษฐกิจพอพียง, ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น, วิถีสู่ชุมชนพอเพียง, วิถีสู่ชีวิตที่พอเพียง, ปฏิรูปสังคมไทย , กินอยู่พอดีมีความสุข (เล่ม๑ -๒) 200 คําสุขภาพเพื่อการกินอยู่พอดีมีีความสขุ , แผนที่ชีวิต เข็มทิศชมชน

เข้าสู่เว็บไซต์ของรส.ดร.เสรี พงศ์พิศ