มูลนิธิ พศช.

มูลนิธิ พศช.


มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน เรียกชื่อย่อว่า ม.พศช. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิด เป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์

ม.พศช. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2543 และได้ยื่นขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อ เดือน มกราคม 2545 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการดำเนินงานเบื้องต้นจากบุคคล ทั้งส่วนของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท พ.ศ.ช.ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มก่อตั้ง ม.พศช. นี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานกับโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (พ.ศ.ช.) ซึ่งเป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ได้จัดตั้ง และดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ม.พศช. เป็นองค์การนิติบุคคลประเภทไม่แสวงหากำไร และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะก่อตั้งและจดทะเบียน เป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 โดยที่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องได้ผ่านประสบการณ์การทำงานพัฒนาชนบท และสังคมอย่าง1ยาวนาน ได้เรียนรู้ทั้งความสำเร็จความล้มเหลวและความพยายามที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น และเชื่อมั่นว่าประชาชนรากหญ้า สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

เข้าสู่เว็บไซต์ : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน

Facebook: มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน