มูลนิธิหัวใจอาสา

มูลนิธิหัวใจอาสา“เราควรทำให้สังคมไทย เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นสังคมที่มองเห็นความทุกข์และความสุขของคนอื่นร่วมกัน มีความเอื้ออาทร ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ..”

นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม

มูลนิธิหัวใจอาสา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2551 โดยประธานคณะก่อตั้งคือนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ โดยมีแผนงานสำคัญ 5 แผนงานหลัก โดยมีการจัดสรรงบประมาณจากรายได้และการบริจาค สนับสนุนเป็นกองทุนแต่ละแผนงาน คือ

(1) แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม มี “กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม” รองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงานได้แก่ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน (HAPPY HEART TO HAPPY SOCIETY) เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรแห่งการให้เพื่อสังคม ในภาคธุรกิจ โดยมีองค์กรแห่งการให้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 องค์กร

(2) แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม มี “กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม”

(3) แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มี “กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข” รองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนสร้างสุข ด้วยกระบวนการจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน ตามแนวทาง อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มีการบริการวิชาการเพื่อการฝึกอบรม เครื่องมือ วิธีการจัดทำแก่ชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ซึ่งมีชุมชนและตำบลที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง ใน 5 จังหวัดของภาคกลาง ตะวันตก ภาคใต้ และ กทม.

(4) แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ มี “กองทุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ” รองรับ โครงการสำคัญภายใต้แผนงาน ได้แก่ โครงการเดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและสื่อสารการให้ ด้วยหัวใจอาสาในระหว่างการดำเนินกิจกรรม

(5) แผนงานส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย มี “กองทุนส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย” รองรับ มีโครงการสำคัญภายใต้แผนงาน ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ตามประเด็นงานต่างๆ 15 เครือข่าย

เข้าสู่้ว็บไซต์ : มูลนิธิหัวใจอาสา

Facebook : มูลนิธิหัวใจอาสา