พศช.กรุ๊ป

บริษัท พศช.กรุ๊ป จำกัด


บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จำกัดเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการร่วมทุนชนบทโดย พศช. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2525 โดยคณะบุคคลที่มาจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนักหนังสือพิมพ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และครูที่ทำงานกับชุมชนชนบทในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดและปรัชญาการศึกษาเพื่อชุมชน และได้ชื่อองค์แรกครั้งแรกว่า “ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน ” ( พศช. )

กิจกรรมในยุคแรกมุ่งสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มคนในชนบท เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อเรียนรู้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวและชุมชนให้ยกระดับ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการคิดและการทำงานแบบลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่า จนได้บทสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขององค์กรในปัจจุบัน

บทสรุป

นั่นหมายความว่า อุตสาหกรรมการผลิต และการตลาดของ พศช. ดำเนินไปอย่างครบวงจร จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำอย่างแท้จริง ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ หรือหวังผลกำไรเท่านั้น แต่ได้ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก

เข้าสู่เว็บไซต์ : บริษัท พศช.กรุ๊ป จำกัด