ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


       บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด หรือ Rural Capital Partners Co., Ltd. (RCP) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิการยน 2532เป็นบริษัมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (on-profit company) ด้วยทุนจดทะเบียน10 ล้านบาท แบ่งเป็น 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย ประกอบด้วย
– สถาบันการเงินในประเทศ 50%
– สถาบันการเงินจากต่างประเทศ 30%
– องค์กรธุรกิจเอกชน 13%
– องค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาชนบท 3% ซึ่งมูลนิธิทิสโก้เป็นผู้ถือหุ้นในหมวดนี้
– บุคคลทั่วไป 4%

        ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระจายทรัพทยากรและส่งเสริมการลงทุนในชนบทให้ถึงมือผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือธุรกิจของชาวบ้านและของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน คร่าวๆ คือ ร่วมลงทุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่กิจการ โครงการ หรือกิจกรรมสร้างรายได้ต่างๆ ที่มีศักยภาพของกลุ่มชาวบ้านหรือชุมชน ให้บริการด้านการวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทหรือท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ธุรกิจของกลุ่มชาวบ้าน

        ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับกิจการของกลุ่มชาวบ้านจำนวน 6 โครงการ และให้กู้ยืม 18 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำนเนิงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริการอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มูลนิธิศักยภาพชุมชน และโครงการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยธนาคารโลกและสถาบันท้องถิ่นพัฒนา