บุคคลสำคัญ

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม


นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่ บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร นิเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ (Dr.Malee Suwana-adth)


ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ (Dr.Malee Suwana-adth)
Advisor to the Board, BIOTEC Thailand and Chairperson, Asian Alliance of Appropriate Technology Practitioners., THAILAND.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

รส.ดร.เสรี พงศ์พิศ


ปัจจุบัน

o อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
o บรรยายพิเศษให้นักศกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ
o บรรยายพิเศษในสถาบันต่างๆเช่น สถาบันพั ฒนาบคลากร ุ ก.มหาดไทย, วปอ., จปร.,
สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรอบรมของกระทรวงยุติธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

ศาสตราจารย์ อภิชัย พันธเสน


ศาสตราจารย์ อภิชัย พันธเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม หน่วยงานภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งยังร่วมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม>>