นโยบายบริษัท

นโยบายของบริษัท


  • บริษัทฯ ถือว่าปัจจัยและทรัพยากรต่าง ๆ เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการบรรลุซึ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทและสังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯ ดำเนินกิจการเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไรให้พึ่งตนเองได้ รวมทั้งการจัดสรรกำไรบางส่วนคืนผู้ถือหุ้น และมุ่งหวังในผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชนบทและสังคมเป็นหลัก
  • การมุ่งกระจายทรัพยากร เงินทุน เทคโนโลยี วิชาการ และเทคนิคต่าง ๆ ไปสู่ชนบท โดยการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดย่อม ธุรกิจระดับชุมชน และโครงการพัฒนาขนาดเล็กอื่น ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของโครงการ
  • ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของชาวบ้านที่จะบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง รวมทั้งการส่งเสริมการร่วมลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กรในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อผนึกกำลังให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมชนบท ที่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่กันและกันได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน


บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายทรัพยากร และส่งเสริมการลงทุนในชนบท ให้ถึงมือผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือธุรกิจของชาวบ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้

  • ร่วมลงทุนกับโครงการที่มีศักยภาพ มีลู่ทางในอนาคต สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนด้วยไม่เกิน 49% ของเงินลงทุนทั้งหมด และยินดีร่วมลงทุนในธุรกิจหลาย ๆ ฝ่าย โดยยึดหลักการจำหน่ายหุ้นออกภายใน 6 ปี เมื่อเห็นว่ากิจการสามารถดำเนินไปได้เอง
  • ให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสมควร โดยมีระยะเวลาคืนเงินที่เหมาะสม และอาจให้กู้สมทบกับเงินกู้ยืมจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย
  • ให้บริการด้านการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจขนาดย่อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทหรือท้องถิ่น
  • จัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการโครงการธุรกิจขนาดย่อม และให้คำปรึกษาในบทบาทของบริษัทที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ
  • การค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งการช่วยหาแหล่งเงินกู้อื่น ๆ แก่โครงการที่เสนอขอการสนับสนุน