งานร่วมทุน

บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จำกัด


บริษัท พ.ศ.ช.กรุ๊ป จำกัดเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการร่วมทุนชนบทโดย พศช. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2525 โดยคณะบุคคลที่มาจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนักหนังสือพิมพ์ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และครูที่ทำงานกับชุมชนชนบทในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดและปรัชญาการศึกษาเพื่อชุมชน และได้ชื่อองค์แรกครั้งแรกว่า “ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน ” ( พศช. )

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

มูลนิธิ พศช.


มูลนิธิ พศช. เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการร่วมทุนชนบทโดย มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน เรียกชื่อย่อว่า ม.พศช. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิด เป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>