งานของเรา

งานของเรา


บริษัทร่วมทุนชนบท จำกัดดำเนินงาน คือการร่วมลงทุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่กิจการ โครงการ หรือกิจกรรมสร้างรายได้ต่างๆ ที่มีศักยภาพของกลุ่มชาวบ้านหรือชุมชน ให้บริการด้านการวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทหรือท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ธุรกิจของกลุ่มชาวบ้าน  ตลอดมา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริการอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มูลนิธิศักยภาพชุมชน และโครงการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยธนาคารโลกและสถาบันท้องถิ่นพัฒนา ฯลฯ

การดำเนินงานของบริษัท


  • เปิดโอกาสให้ผู้สนใจธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศเสนอโครงการต่อบริษัทฯ และอาศัยโอกาสทางวิชาการ การอบรมสัมมนา การรับเชิญเป็นวิทยากร เป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหาโครงการที่น่าสนใจ
  • ยึดหลักการร่วมลงทุนเป็นสำคัญ การให้กู้ยืม และการค้ำประกันเงินกู้เป็นโครงการเสริมเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น
  • เลือกโครงการที่มีองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของรัฐ หรือสถาบันการเงินสนับสนุน ร่วมพัฒนาโครงการ หรือร่วมลงทุนในโครงการ
  • เน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ประกอบการ