ข้อมูลของเรา

ประวัติความเป็นมา


         บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด หรือ Rural Capital Partners Co., Ltd. (RCP) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิการยน 2532เป็นบริษัมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (on-profit company) ด้วยทุนจดทะเบียน10 ล้านบาท แบ่งเป็น 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย ประกอบด้วย
– สถาบันการเงินในประเทศ 50%
– สถาบันการเงินจากต่างประเทศ 30%
– องค์กรธุรกิจเอกชน 13%
– องค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาชนบท 3% ซึ่งมูลนิธิทิสโก้เป็นผู้ถือหุ้นในหมวดนี้
– บุคคลทั่วไป 4%

รายละเอียดเพิ่มเติม>>

นโยบายของบริษัทและวัตถุประสงค์


บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อกระจายทรัพยากร และส่งเสริมการลงทุนในชนบท ให้ถึงมือผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือธุรกิจของชาวบ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการดำเนินงานด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศเสนอโครงการต่อบริษัทฯ  ฯลฯ

การดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย 4 วิธีการดำเนินงาน อันดับแรกเปิดโอกาสให้ผู้สนใจธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศเสนอโครงการต่อบริษัทฯ และอาศัยโอกาสทางวิชาการ การอบรมสัมมนา การรับเชิญเป็นวิทยากร เป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหาโครงการที่น่าสนใจ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>