มรรค 8 / บัญญัติ 8 ประการ ในการปฏิรูป (ประเทศไทย)

มรรค 8 / บัญญัติ 8 ประการ ในการปฏิรูป (ประเทศไทย)


   การปฏิรูป(ประเทศไทย) จะ ไม่ สำเร็จด้วยดี   ถ้า …..

  1.  ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนฐานราก  ไม่มีบทบาทสำคัญ และไม่เป็นแกนหลักในการปฏิรูป
  2. ทุกภาคส่วน รวมถึง ภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ  ภาครัฐ  ไม่ร่วมมือรวมพลังสร้างสรรค์  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาหรืออภิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง
  3. ไม่ มี “เสาหลัก”  หรือ หลักการสำคัญ  หรือเป้าหมายสำคัญ    3  ประการในการปฏิรูป  ได้แก่      (1) ความดี  (คุณธรรม)  (2) ความสามารถ  (3) ความสุข (สุขภาวะ)  ที่ดีพอ มากพอ  และได้สมดุลกัน
  4. ไม่ มีการใช้ข้อมูล  ความรู้  วิจารณญาณ  ปัญญา  ที่ดีพอ ในการดำเนินการ  และหรือเสนอแนะ การปฎิรูป
  5. ไม่ มีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ  ที่ดีพอ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจ  แรง  บันดาลใจ  ฯลฯ ในหมู่ประชาชนและสังคมโดยรวม  จนสามารถนำประชาชนเข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปอย่างสมัครใจและเต็มใจ
  6. ไม่ มีการรวมตัว  ร่วมคิด ร่วมทำ ในพื้นที่ต่าง ๆ  ตามประเด็นต่าง ๆ   อย่างเป็นขบวนการ  และเป็นเครือข่ายเพื่อการปฏิรูป  ที่ดำเนินงานอย่างจริงจัง มุ่งมั่น พากเพียร อดทน เสียสละ  ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
  7. ไม่ มีการจัดการที่มีคุณภาพ  มีศิลปะ  และมีประสิทธิภาพ  ที่ดีพอ  ในทุกพื้นที่   ทุกองค์กร  ทุกเรื่อง และทุกระดับ รวมถึงระดับชาติ
  8. ไม่ มีการสนับสนุนร่วมมือเชิงนโยบายและงบประมาณ  รวมถึงการมี  นโยบาย แผนงาน โครงการ  กฏหมาย  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบัญญัติ  (ท้องถิ่น) ฯลฯ   ที่เหมาะสม  โดยสถาบันหรือองค์กรในภาครัฐ   รวมถึง  สถาบันนิติบัญญัติ  สถาบันตุลาการ  ฝ่ายบริหาร / รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี  กระทรวง/กรม/กอง หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องค์การมหาชน ฯลฯ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

ดังนั้น….. ถ้าจะปฏิรูป  (ประเทศไทย) ให้สำเร็จด้วยดี จึงต้องใช้…..

                             “มรรค 8 /  บัญญัติ 8 ประการในการปฏิรูป(ประเทศไทย)”

                                    ซึ่งได้แก่การ    ตัดคำว่า “ไม่”  ออกจากทุกข้อ  ที่กล่าวข้างต้น

 

อ้างอิง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เว็บไซต์ ต้นฉบับ https://www.gotoknow.org/posts/433172

<<< กลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *