ประวัติย่อของนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เดือน กรกฎาคม 2553

ประวัติย่อของนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เดือน กรกฎาคม 2553


ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำแหน่งงานที่สำคัญในอดีต

: เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2510 – 2523)

: กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.2523 – 2525)

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2526 – 2531)

: ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2531 – 2540)

: กรรมการผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ (พ.ศ.2535 – 2540)

: สมาชิกวุฒิสภา (มีนาคม 2539 – มีนาคม 2543)

: ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ธันวาคม 2540 – ตุลาคม 2543)

: ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ.2543 – 2547)

: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (8 ตุลาคม 2549 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

: รองนายกรัฐมนตรี (7 มีนาคม 2550 – 5 กุมภาพันธ์ 2551)

ตำแหน่งภารกิจปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ มูลนิธิหัวใจอาสา (ตั้งแต่ 28 เมษายน 2551)

: ประธานคณะที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ มกราคม 2550)

: กรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ ปี 2550)

: กรรมการอำนวยการศึกษา วิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข สถาบันพระปกเกล้า (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2550)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ปี 2551)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่ปี 2551)

: กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ตั้งแต่ปี 2551)

: กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์ (ตั้งแต่ปี 2551)

: กรรมการ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551)

: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) (ตั้งแต่ ตุลาคม 2551)

: กรรมการ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552)

: กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553)

: กรรมการ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553)

มูลนิธิหัวใจอาสา

มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบและอย่างเป็นขบวนการ ในงานพัฒนาสังคม ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัคร การส่งเสริมการทำความดี การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีแผนงานสำคัญที่ดำเนินงานอยู่ 3 แผนงาน โดยมี “กองทุน” สนับสนุนแผนงานด้วย ได้แก่ (1) แผนงาน/กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม (2) แผนงาน/กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข (3) แผนงาน/กองทุนส่งเสริมการแบ่งปันในสังคม

อ้างอิง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เว็บไซต์ ต้นฉบับ https://www.gotoknow.org/posts/377675

<<< กลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *